Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

  1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, zonder opgave van reden te retourneren. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Motiv+ heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Motiv+. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Motiv+ er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.
  2. Het herroepingsrecht geldt niet voor A) goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, vb: gepersonaliseerd drukwerk, snoepgoed met naam, … B)alle voedingswaren.